دسامبر 29, 2017

تونل باد

تونل باد

دستگاه تونل باد لوله‌ی باد است که به مهندسان اجازه می‌دهد حرکت هوا در اطراف یک جسم را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهند. در تونل باد می‌توان چگونگی پرواز هواپیمای مدل را مشاهده کرد و شرایط پرواز را در آن بررسی نمود.

تونل باد دمنده‌های بسیار قوی دارد تا هوا را با سرعت زیاد در آن به حرکت درآورد. وقتی هواپیمای مدل را داخل تونل باد قرار دهیم حرکت باد در اطراف هواپیما همانند حالتی است که هواپیما در هوای عادی در پرواز و حرکت است. هوای متحرک در اطراف هواپیما به آن نیرو وارد می‌کند و هواپیما را به پرواز درمی‌آورد. وقتی سکّان‌ها و شهپرها را حرکت می‌دهیم هواپیما (همانند شرایط واقعی پرواز) به بالا و پایین یا چپ و راست حرکت می‌کند.


سکّان هواپیما باعث چرخش هواپیما حول محور عمودی می‌شود و برای تغییر مسیر هواپیما به چپ یا راست استفاده می‌شود.

شهپرها باعث چرخش هواپیما حول محور طولی می‌شوند و برای چرخش هواپیما در ارتفاعات بالاتر به‌کار می‌رود.

بالابر باعث چرخش هواپیما حول محور عرضی و حرکت سر هواپیما رو به بالا یا پایین می‌شود و خلبان با آن، ارتفاع هواپیما را کنترل می‌کند.


محور عمودی: از زمین به‌سوی آسمان آمتداد دارد (یا از شکم هواپیما به سقف آن). چرخش حول این محور را گردش (yaw) می‌نامند. خلبان برای این حرکت پدال چپ یا راست را با پا فشار می‌دهد.


محور عرضی: از انتهای یک بال به انتهای بال مقابل امتداد دارد. چرخش حول این محور را گشتاور(moment) می‌نامند. خلبان برای این حرکت سکّان را به داخل یا بیرون می‌کشد.


محور طولی: از نوک تا دم هواپیما امتداد دارد. چرخش حول این محور را غلت زدن (roll) می‌نامند. خلبان برای این حرکت سکّان را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف آن به چرخش درمی‌آورد.